ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a BauReihe Clothing Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett, a www.baureiheclothing.com honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető, megtekinthető és használható webáruház használatára, valamint a Szolgáltatóval a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) alapján szerződéses jogviszonyba kerülő ügyfelekre, vevőkre (a továbbiakban: „Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat.

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
  1. Név: BauReihe Clothing Korlátolt Felelősségű Társaság
  2. Székhely: 7940 Szentlőrinc, József Attila utca 34.
  3. Adószám: 27844975-2-02
  4. Cégjegyzékszám: 02-09-086723
  5. Nyilvántartó cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
  6. Bankszámlaszám: 11600006-00000000-98834811, IBAN: HU63116000060000000098834811, deviza bankszámlaszám: 11600006-00000000-98834897, IBAN: HU69116000060000000098834897
  7. Bankszámlákat vezető pénzintézet: ERSTE Bank Hungary Zrt.
  8. Webáruház címe:  www.baureiheclothing.com
  9. Tárhely-szolgáltató adatai: Shopify Inc. (151 O’Connor Street, Ground floor Ottawa, ON K2P 2L8, Canada)

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

 • Levelezési cím: 696 18 Luzice, Ná Piskách 1076/2, Csehország
 • E-mail: info@baureiheclothing.com
 • Telefonszám: +43 660 502 4574

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  1. A Honlap üzemeltetője a BauReihe Clothing Korlátolt Felelősségű Társaság, amely elektronikus kereskedelemmel foglalkozó Magyarországon törvényesen bejegyzett és működő gazdasági társaság.
  2. Jelen ÁSZF a Honlapon történő közzététellel, a közzététel időpontjában válik hatályossá. Az ÁSZF rendelkezései valamennyi Ügyfélre, valamint a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyba nem kerülő, azonban a Honlapot látogató, olvasó személyre (a továbbiakban: Felhasználó) kiterjednek. A Felhasználó a Honlap látogatásával, valamint az Ügyfél a Szerződés megkötésével elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, azokat megértette, tudomásul vette és magára nézve kifejezetten kötelezőnek ismerte el. Az Ügyfél a Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a webáruházon keresztül történő vásárláshoz (Megrendelés elküldéséhez) köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. 
  3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF bármikori egyoldalú módosítására, amelyet a Felhasználó, illetve az Ügyfél elfogad. A mindenkor hatályos ÁSZF a Honlapon elérhető, megjelölve a hatálybalépés napját. A szerződéses jogviszonyra mindig a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezési irányadóak.
  4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap teljes tartalma mindenkor mindenki számára hozzáférhető, nem vállal felelősséget továbbá az olyan hibákért, amelyek a számítógépes online rendszerek, szerverek, szoftverek vagy az internet nem megfelelő működéséből adódnak.
  5. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapon megjelenő szöveg, kép, leírás, fénykép, ábra, egyéb formai és tartalmi elemek a Szolgáltató tulajdonában vagy jogszerű használatában álló, a szerzői jog által védett elemek.

 

 1. A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE, A SZERZŐDÉSRE ÉS A TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
  1. A Szolgáltató, mint eladó és az Ügyfél, mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”) között létrejövő Szerződés alapján a Szolgáltató a tulajdonában álló egy vagy több ingó dolog (a továbbiakban: „Termék(ek)” tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre.
  2. Szerződést – természetes személy Vevő esetén – kizárólag 14. életévét betöltött személy köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) alapján, akinek szerződéskötésére a Ptk. 2:12 §-a irányadó.
  3. A Szolgáltató a Honlapon részletesen feltünteti a Termék nevét, leírását, a Termékről fotót jeleníthet meg. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek, így a Termék színében, kisebb részleteiben eltérhet a Honlapon szereplő fényképtől.
  4. A Szerződés megkötésére kizárólag online, a webáruházon keresztül van lehetőség. 
  5. Rendelés menete:

Webáruházon keresztül történő vásárlás regisztrációhoz kötött. A bejelentkezést követően a Vevő a megvásárolni kívánt Termékeket a webáruház felületén a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, módosítás után megadja a számlázási adatokat, kiválasztja a kiszállítás módját és elküldi a megrendelést. A Vevő köteles az adatait a valóságnak megfelelően megadni. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a regisztráció során megadott jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. A Szolgáltató a beérkezett megrendelésről elektronikus úton legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló emailt küld, ennek elmaradása esetén a Vevő mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen pontban foglalt 48 óra a Termék teljes Vételárának a megfizetésétől értendő és számítandó. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött megrendeléseket, illetve megkötött adásvételi szerződéseket. A webáruházon keresztül megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A Szolgáltató a Szerződéseket rendelésszámmal látja el, az alapján rögzíti és a Vevő a rendelésszám alapján kérhet tájékoztatást a vásárlásról.

 1. A Termék Vételára euróban értendő és tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA). A Vételár a csomagolás díját magában foglalja, de nem foglalja magában a kiszállítás díját. A Kiszállítás díjairól a Vevő a Honlapon tájékozódhat.
 2. A Szolgáltató jogosult a Vételár módosítására. Az új Vételár a Honlapon történő feltüntetéstől érvényes. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a Megrendelést követően megváltoztassa, a Vételár Honlapon történő hibás feltüntetése vagy egyéb ok miatt. A Szolgáltató ebben az esetben a megváltozott Vételárról haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt, aki az értesítést követően jogosult a Szerződéstől elállni. Amennyiben a Vevő elállási szándékát a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítés kézhezvétele után 3 munkanapon belül nem közli a Szolgáltatóval, úgy tekintendő, hogy a Vevő elállási jogával nem kívánt élni.
 3. A Vételár megfizetése: Webáruházon történő vásárlás esetén a Megrendelés elküldését és követően köteles megfizetni a teljes Vételárat online bankkártyás fizetés útján. A teljesítés időpontja az a nap, amely napon a Vételár a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került. A Szolgáltató a Számlát a Vevő által megadott számlázási adatok alapján állítja ki és a Vevő Honlapon regisztrált elektronikus levelezési címére küldi meg a Vevőnek legkésőbb a Vételárnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követő 48 órán belül. A Termék tulajdonjoga a teljes Vételér megfizetésével száll át a Vevőre, a Termékkel kapcsolatos kárveszély pedig a Termék Vevő általi átvételével.
 4. Szállítási mód: Lehetőség van a Termék futárszolgálattal történő kiszállításra és postai úton történő kézbesítésre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Szállítási módtól való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség.
 5. A Termékek szállítási ideje: A szállítás idejét a Megrendelést visszaigazoló email tartalmazza. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szállítás feltétele a teljes Vételár Szolgáltató bankszámláján történő  jóváírása, valamint a visszaigazoló emailben megjelölt szállítási idő a teljes Vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napjától számítandó. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megrendelést visszaigazoló emailnek kizárólag azon, a Szolgáltatótól érkező email tekintendő, amely kifejezetten tartalmazza a kiszállítás idejét.
 6. A Termékek átvétele: A Vevő köteles a Termék átvételére. Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a Vevő köteles Terméket az átvételkor ellenőrizni és a hibátlan teljesítést a fuvarlevél aláírásával nyugtázni. A Vevőnek jogában áll a Terméket az átvételkor a csomagolásból kibontani és megvizsgálni. Sérülés vagy a Termék hibája esetén köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni és a Terméket a Futárszolgálattal a Szolgáltató részére visszaküldeni. Ezt követően a Szolgáltatónak nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésére vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Termék átvételkor való megtekintésekor észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie. Ha a Termék átvételére a Szolgáltató által megjelölt időpontot követő 14 napig a Vevőnek felróható okból nem kerül sor, a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni és a Vevő által részére megfizetett teljes Vételárat megtartani. 

 

 1. ELÁLLÁS
  1. Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: „Fogyasztó”), a Termék átvételétől számított 30 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. 
  2. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján az info@baureiheclothing.com email címre.
  3. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha elállási nyilatkozatát a Termék átvételétől számított 30 napon belül elküldi.
  4. A Fogyasztó az Elállási nyilatkozatának megtétele után a Szolgáltatótól visszaigazoló e-mailt kap a szerződéstől való elállás és a Termék visszaküldésének folyamatáról. A Fogyasztó a visszaigazoló e-mail megérkezését követően a Szolgáltató költségén a Szolgáltató által meghatározott módon köteles visszajuttatni a Terméket a Szolgáltató részére 
  5. A Szolgáltató legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített teljes Vételárat a Vevő által megadott bankszámlára. A Fogyasztó kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket nem küldte vissza vagy nem igazolta hitelt érdemlően a visszaküldés tényét.
  6. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett értékcsökkenést köteles megtéríteni a Szolgáltató részére. A Szolgáltató megtagadhatja a Termék visszavételét különösen akkor, ha a Termék sérült vagy hibás és a hiba oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a Fogyasztónak felróhatóan keletkezett.
  7. A jelen 4. pontban szabályozott elállási jog nem érinti a Fogyasztó vagy a Vevő jelen ÁSZF 5.2. pontjában foglalt esetleges elállási jogát.

 

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁG
  1. A Szolgáltatót a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A termék hibájának fennállását a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítani a jelen pontban meghatározottak szerint.
  2. Kellékszavatosság: A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 1. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő már nem érvényesítheti. 
 2. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés, azaz a Termék átvétele időpontjában is megvolt.
 3. Termékszavatosság: A Fogyasztó a Termék hibája esetén - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Vevő a termékszavatossági igényét a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 4. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 5. A Szolgáltató a termékre a hibás teljesítésért jótállást vállalhat. A jótállás érvényesítésének határidejéről a Szolgáltató a Termék leírás mellett, a Honlapon tájékoztatja a Fogyasztót.
 1. JÓTÁLLÁSI VAGY SZAVATOSSÁGI IGÉNY BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA, PANASZKEZELÉS
  1. Személyes bejelentés: A Vevő bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét (a továbbiakban: Panasz) a Szolgáltató 696 18 Csehország Luzice, Ná Piskách 1076/2. szám alatti Ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
 • a Vevő nevét, címét, 
 • a termék megnevezését, vételárát, 
 • a vásárlás időpontját, 
 • a hiba bejelentésének időpontját, 
 • a hiba leírását, 
 • a Vevő által érvényesíteni kívánt igényt, 
 • a kifogás rendezésének módját
 • Vevő nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (VI.29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez

Ha a kifogás rendezésének módja a Vevő igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a Vevő részére átadja. 

 1. Írásban történő bejelentés

A Vevő bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött ajánlott levélben, vagy elektronikus levélben (info@baureiheclothing.com). Ebben az esetben a levélnek tartalmaznia kell: 

 • a Vevő nevét, címét, 
 • a termék megnevezését, vételárát, 
 • a vásárlás időpontját, 
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a Vevő által érvényesíteni kívánt igényt.
 1. A Szolgáltató a panaszt a bejelentését követő 48 órán belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről emailben értesíti a Vevőt. A 48 óra számításánál kizárólag munkanapok számítódnak.

 

  1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
   1. Az adatvédelmi tájékoztató a jelen ÁSZF mellékletét képezi és elérhető az Adatkezelési tájékoztató linken.
   2. A jelen ÁSZF –re és értelmezésére a magyar jog szabályai irányadók.
   3. A jelen ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.
   4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.
   5. Felek törekednek a vitás ügyeik békés rendezésére, azonban, amennyiben ez 30 naptári nap alatt nem vezet eredményre, arra az esetre Felek kikötik a Szigetvári Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék illetékességét.

Kelt: Budapest, 2022. szeptember

A jelen ÁSZF hatálybalépésének napja: 2022. szeptember